O nas

Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO istnieje od 2002 roku. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Do tej pory Gimnazjum opuściły cztery roczniki absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, plasujące naszą szkołę w czołówce najlepszych gimnazjów miasta Opola i województwa opolskiego.

Gimnazjum stawia sobie trzy główne cele:

Pierwszy – to przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego pod kątem wszystkich wymaganych w tym względzie umiejętności. Dotychczasowe wyniki tego egzaminu pokazują, że organizacja nauczania w tym względzie jest właściwa.

Drugi – przygotowanie uczniów i w przyszłości absolwentów gimnazjum do nauki w Liceum Ogólnokształcącym. Absolwenci naszego Gimnazjum uzyskują zarówno wiedzę, jak i umiejętności pomocne w zdobywaniu wiedzy w Liceum pod kątem egzaminu maturalnego. Kadra Gimnazjum to również kadra naszego Liceum.

Trzeci – to intensywna nauka języków obcych. Nauczamy obowiązkowo dwóch języków: (j. angielski, j. niemiecki w wymiarze po sześć godzin w tygodniu), ponadto uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z języka francuskiego i hiszpańskiego (zajęcia dodatkowe). Celem edukacji językowej jest, z jednej strony płynne opanowanie dwóch języków obcych w mowie i piśmie, a także przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w tym zakresie (od 2009 roku na egzaminie gimnazjalnym pojawia się obowiązkowo egzamin z języka obcego). O znajomości języków obcych przez uczniów naszego Gimnazjum może świadczyć fakt, że trzecioklasiści uzyskują bardzo wysoką punktację pisząc próbną maturę z języków obcych (80 – 90% punktacji).

Ponadto należy podkreślić, że nauka w naszym Gimnazjum odbywa się w komfortowych warunkach. Klasy liczą od 15 do 19 uczniów, co umożliwia indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem. Nauczyciele bardzo szybko rozpoznają możliwości uczniów w klasie, dzięki czemu wiedzą jak pracować z uczniem bardzo zdolnym ale również z takim, który z danego przedmiotu ma pewne trudności. Mała liczebność klasy zapewnia szybką integrację uczniów, w tym względzie uczymy pracy zespołowej. Uczniowie Gimnazjum angażują się w różne akcje społeczne, w tym wolontariat. Tradycją Gimnazjum jest to, że opiekę nad pierwszymi klasami sprawują uczniowie danej klasy naszego Liceum. Nauka w naszym Gimnazjum jest odpłatna, sądzimy jednak, że czesne – to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek.

Dyrektor  Dr Grzegorz Balawajder